PT Professionals miljöpolicy

PT Professional följer gällande miljölagstiftning och andra krav och strävar också att överträffa gällande lagar, förordningar och övriga bestämmelser på de områden där det är möjligt. Vi arbeter aktivt Vi åtar oss att ständigt bli bättre på miljöarbete och minska företagets energiförbrukning/hitta nya mer miljövänliga alternativ och minimera transporter. Vi strävar också efter att släppa ut mindre kemikalier.

Vi strävar efter att arbeta i förebyggande syfte och vi betonar vikten för våra medarbetare att ta största möjliga hänsyn till miljön i sitt dagliga arbete. Vi använder så lite skadliga ämnen som möjligt och väljer miljövänliga alternativ där så är möjligt. Vi återvinner och sopsorterar då detta är möjligt, liksom säkerställer att miljöfarligt avfall hanteras på ett säkert sätt. Vi strävar efter att använda så stor del miljömärkta produkter i verksamheten som är möjligt och lägger stor vikt vid att försöka påverka och styra våra kunder att göra miljösmarta val när de väljer system och produkter.

Vi ställer också miljökrav på entreprenörer och leverantörer och försöker tillsammans med våra samarbetspartners utveckla lösningar inom miljöriktig teknik och resurshushållning.