Rekommendationer från Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten har ett nationellt ansvar för folkhälsofrågor och verkar för en god folkhälsa. Myndigheten arbetar också för att befolkningen ska ha ett skydd mot smittsamma sjukdomar och andra hälsohot. Myndighetens prioriterade målgrupper är riksdag och regering, andra statliga myndigheter, regioner, landsting och kommuner, länsstyrelser samt olika intresseorganisationer.

Folkhälsomyndigheten har till uppgift att ta fram och sprida vetenskapligt grundad kunskap som främjar hälsa och förebygger sjukdomar och skador. I samverkan med andra aktörer erbjuder vi kunskapsunderlag och metodstöd samt följer upp och utvärderar olika metoder och insatser. I uppdraget från regeringen ingår även att följa hälsoläget i befolkningen och de faktorer som påverkar detta. Myndigheten fäster särskild stor vikt vid de grupper som löper störst risk att drabbas av ohälsa. Viktiga samarbetspartner är andra statliga myndigheter, regioner, landsting och kommuner.

Här hittar du några dokument som på olika sätt berör höghöjdstädning:

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilationsrengöring

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om städning i skolor, förskolor mm 

Folkhälsomyndighetens direktiv för egenkontroll av inomhusmiljön i skolan 

Seminariepresentation PT Professional om höghöjdstädning på Städmässan på Elmia i Jönköping